Doktorand i pedagogiskt arbete med inriktning mot teknik och fokus mot genus

I samarbete med Genusforskarskolan och Forskarskolan inom det utbildningsvetenskapliga området vid Umeå universitet söker vi en doktorand i pedagogiskt arbete med inriktning mot teknik och fokus mot genus. Tjänsten är placerad på institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik. Sista ansökningsdag är 2016-03-14.

Beskrivning

Teknikämnet kan beskrivas som att det handlar om tekniska lösningar för människa, samhälle och miljö. Teknikämnet i skolan är relativt ungt, och har förändrats relativt mycket i svensk läroplan under åren som gått. Det innebär det att både dess innehåll och genomförande är föremål för diskussioner och omförhandlingar. Då teknikämnet är genusmärkt både på ett strukturellt och på ett symboliskt plan har ett genusteoretiskt perspektiv på teknikdidaktik mycket att tillföra ämnet. Tekniklärare har traditionellt rekryterats bland lärare i träslöjd och fysik och ämnet förknippas också ofta med maskulinitet, vilket till exempel märks på hur tekniska lösningar beskrivs. Vidare finns det i skola och samhälle könade föreställningar om vem som är den ”tekniske” problemlösaren. Genusstudier handlar dock inte bara om föreställningar av kön, utan om synliggörande och kritik av maktrelationer i stort.

Den sökande skriver själv en projektplan som kan skrivas utifrån valfritt tema som rör genus och teknik i utbildning. Vid institutionen finns bland annat följande områden som kan utgöra möjliga teman för ett doktorandprojekt, men alla teman som rör genus och teknik i utbildning är av intresse: 

 • Teknikundervisningens utmaning i att möta ett samhälle där allt fler nya tekniska lösningar och processer införs; från programmering till 3D-skrivna produkter. Vilka möjligheter finns att bryta traditionella genusmönster i detta sammanhang?
 • Från lego till datorer – teknik för alla från förskola till civilingenjör? Skapa och bygga med lekverktyg som lego har många genusneutrala aspekter. Kan skapa och bygga med en dator ge möjligheter att bryta traditionella genusmönster och ge barn förutsättningar att utvecklas i ett modernt kunskapssamhälle?
 • Hur träder genus fram då teknikämnets framväxt och framskrivning behandlas i en politisk diskurs?
 • Klass och genus i utbildning, fortbildning och rekrytering av teknikläraren.

Kvalifikationer / Kompetenskrav

För att bli antagen till utbildning på forskarnivå krävs det att den sökande har grundläggande behörighet genom avlagd examen på avancerad nivå, eller slutförda kursfordringar om minst 240 högskolepoäng varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller motsvarande utländsk utbildning, eller motsvarande kvalifikationer.

För att uppfylla kravet på särskild behörighet att antas till utbildning på forskarnivå i pedagogiskt arbete med inriktning mot  teknik krävs att den sökande har grundläggande behörighet, lärar- eller förskollärarexamen samt minst två års pedagogisk yrkesverksamhet. Examen skall omfatta ett examensarbete. Studerande som i annan ordning inom eller utom landet förvärvat motsvarande kunskaper t.ex. ämnesrelevant yrkesverksamhet kan antas till forskarutbildningen efter prövning. Högskolepoäng eller annan dokumenterad erfarenhet inom teknik, teknikdidaktik och genusvetenskap är meriterande, men inte ett krav. Goda kunskaper i engelska, muntligt och skriftligt, krävs. Vi lägger stor vikt hur sökande skriver fram genus i projektplanen.

Anställningsvillkor 

Anställningen syftar till en doktorsexamen och doktorandens huvuduppgift är att ägna sig åt egen forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna kan undervisning och annat institutionsarbete (upp till max 20%) ingå. Anställningen är tidsbegränsad till fyra år heltid eller upp till fem år vid undervisning deltid. Doktoranden deltar obligatoriskt i både Genusforskarskolan och Forskarskolan inom det utbildningsvetenskapliga området som samordnas med ordinarie forskarutbildning som bedrivs vid institutionen. Arbetsplats är Umeå universitet. Doktorandanställningen startar 2016-09-01. Löneplaceringen sker enligt fastställd lönestege för doktorandanställning.

Enligt Högskoleförordningen (12 kap 2§) kan beslutet om anställning inte överklagas.

Ansökan

Ansökan ska göras via universitetets e-rekryteringssystem senast 14 mars 2016. I systemet ska följande handlingar laddas upp:

 1. Forskningsskiss över det tänkta området (max 5 sidor exklusive referenser)
 2. Personligt brev
 3. CV/meritförteckning
 4. Examensbevis
 5. Uppsatser/övriga publikationer
 6. Ev. övriga meriter med relevans för anställningen
 7. Kontaktuppgifter till två referenspersoner

Observera att ofullständig ansökan inte kommer att behandlas. Söker du flera befattningar med olika diarienummer, måste du skicka en komplett ansökan, enlig ovan, per befattning.

Ansök här 

Övrig information

Närmare upplysningar lämnas av

Prefekt Helena Näs, helena.nas@umu.se, 090-7869558
Bitr prefekt Madelen Bodin, madelen.bodin@umu.se, 090-7869618

Om institutionen

Institutionen för naturvetenskapernas och matematiken didaktik bedriver utbildning inom i första hand lärarutbildningarna och forskning och utvecklingsarbete inom utbildningsvetenskap. Den ämneskompetens som institutionens medarbetare framför allt besitter finns inom matematikdidaktik, naturvetenskapsdidaktik, bedömning för lärande, utomhuspedagogik samt teknikdidaktik. 


Sidansvarig: Carl Larsson

Utskriftsversion