Till umu.se

Lärandesituationens påverkan på elevers affektiva upplevelser och lärande.

Projektet fokuserar på hur studenters förkunskaper, kunskapssyn och faktorer i lärandesituationen ,enskilt och i samverkan, bidrar till affektiva upplevelser och lärandeutfall.

Undersökningarna gjordes på högstadie-, gymnasie- och universitetsnivå. Intervjuer och observationer av autentiska lärandesituationer samt enkätundersökningar av nationellt representativa urval har genomförts för att studera elevers kunskapssyn, motivationskarakteristika och attribueringar - och hur dessa, i samverkan med situationsfaktorer i lärandemiljön, påverkar elevers upplevda och faktiska lärande och affektiva upplevelser av lärandet. Multivariat modellering har använts för att undersöka dessa samband och identifiera särskilt inflytelserika variabler, vars samspel sedan studerats närmare med huvudsakligen kvalitativa ansatser.

Läs projektbeskrivning

Projekttitel

Interaktioner mellan den lärande och lärandesituationen:effekter på affektiva upplevelser och lärande

Projektperiod

2008-01-01 - 2012-12-31

Ämnesområden

Ämnesdidaktik

Forskningsledare

Mikael Winberg, Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik


Sidansvarig: Madelen Bodin

Utskriftsversion