Forskningsprojekt vid NMD

Forskningsledare

Rubrik

Infört sorteringsordning

Vinnervik, Peter

Programmering i svenska grundskolans läroplan

2018-06-13

Bergqvist, Ewa

Samband mellan olika typer av argumentation och elevers förståelse av matematiska förklaringar

2018-02-26

Österholm, Magnus

Det naturliga språkets roll vid elevers lärande av det matematiska symbolspråket

2018-02-07

Bagger, Anette

Bedömningsstöden i de tidiga skolåren. En möjlighet till ökad kvalitet och likvärdighet i matematik?

2018-01-17

Ottander, Christina

Broar för naturvetenskap - från förskola till grundskola

2017-11-23

Ottander, Christina

Lärarkunskap för scientific literacy – utveckling av undervisning genom samhällsfrågor med naturvetenskapligt innehåll (SNI).

2017-11-08

Sjöberg, Gunnar

Elevers tidsanvändning under matematiklektioner

2017-11-06

Berge, Maria

Kunskapens makt: Hur lärare möjliggör elevers deltagande och kunskapande i NO- och teknikklassrum

2016-06-29

Winberg, Mikael

Kognition, kunskapssyn, intresse och motivation i kemi: en jämförelse av elevers utveckling över skolåren 5-11 i Sverige och Tyskland.

2015-09-25

Bergqvist, Ewa

Effekter på krav på läsförmåga när matematikuppgifter översätts mellan olika språk

2015-03-04

Berge, Maria

Ingenjörsskap i förändring: kunskaps- och identitetsperspektiv på projektarbete i ingenjörsutbildning

2015-02-03

Vestergren, Peter

Analytiska (relationella) och icke-analytiska (associativa) tankeprocesser vid matematiklärande - en funktionell hjärnavbildningsstudie.

2014-12-08

Winberg, Mikael

Lärandesituationens påverkan på elevers affektiva upplevelser och lärande.

2014-11-19

Ottander, Christina

Förskolans praktik i mötet med naturvetenskap

2014-10-02

Ottander, Christina

ESTABLISH -EU-projekt för att utveckla undersökande arbete i Naturvetenskap och teknik.

2014-10-02

Ottander, Christina

PARRISE – EU-projekt för att utveckla elevers förmågor att använda kunskaper i naturvetenskap

2014-10-01

Silfver, Eva

Från klassrum till science center: Nya positioner för lärande i naturvetenskap och teknik?

2014-09-27

Österholm, Magnus

Utvärdering av resultatet från ett nationellt fortbildningsprogram för matematiklärare (Matematiklyftet)

2014-04-23

Palm, Torulf

Effekter av ett omfattande lärarfortbildningsprogram i formativ bedömning på lärares undervisning och elevers motivation och kunskapsutveckling i matematik

2014-01-16

Österholm, Magnus

Relationer mellan läsning och lösning av matematikuppgifter

2012-03-13


Sidansvarig: Madelen Bodin

Utskriftsversion