Till umu.se

Forskningsprojekt vid Naturvetenskapernas och matematikens didaktik

Forskningsledare

Rubrik

Infört sorteringsordning

Bergqvist, Ewa

Samband mellan olika typer av argumentation och elevers förståelse av matematiska förklaringar

2017-05-03

Österholm, Magnus

Det naturliga språkets roll vid elevers lärande av det matematiska symbolspråket

2016-11-22

Berge, Maria

Kunskapens makt: Hur lärare möjliggör elevers deltagande och kunskapande i NO- och teknikklassrum

2016-06-29

Winberg, Mikael

Kognition, kunskapssyn, intresse och motivation i kemi: en jämförelse av elevers utveckling över skolåren 5-11 i Sverige och Tyskland.

2015-09-25

Bergqvist, Ewa

Effekter på krav på läsförmåga när matematikuppgifter översätts mellan olika språk

2015-03-04

Berge, Maria

Ingenjörsskap i förändring: kunskaps- och identitetsperspektiv på projektarbete i ingenjörsutbildning

2015-02-03

Vestergren, Peter

Analytiska (relationella) och icke-analytiska (associativa) tankeprocesser vid matematiklärande - en funktionell hjärnavbildningsstudie.

2014-12-08

Winberg, Mikael

Lärandesituationens påverkan på elevers affektiva upplevelser och lärande.

2014-11-19

Ottander, Christina

Förskolans praktik i mötet med naturvetenskap

2014-10-02

Ottander, Christina

ESTABLISH -EU-projekt för att utveckla undersökande arbete i Naturvetenskap och teknik.

2014-10-02

Ottander, Christina

PARRISE – EU-projekt för att utveckla elevers förmågor att använda kunskaper i naturvetenskap

2014-10-01

Silfver, Eva

Från klassrum till science center: Nya positioner för lärande i naturvetenskap och teknik?

2014-09-27

Österholm, Magnus

Utvärdering av resultatet från ett nationellt fortbildningsprogram för matematiklärare (Matematiklyftet)

2014-04-23

Palm, Torulf

Effekter av ett omfattande lärarfortbildningsprogram i formativ bedömning på lärares undervisning och elevers motivation och kunskapsutveckling i matematik

2014-01-16

Österholm, Magnus

Relationer mellan läsning och lösning av matematikuppgifter

2012-03-13

Gade, Sharada

Problemformulering och problemlösning i årskurs fem och sex

2011-11-03

Gade, Sharada

Undervisning och problemlösning i helklass och smågrupper i årskurs åtta och nio

2011-11-03

Sundström, Manya

Matematik, bevis och skönhet

2011-04-29

Sjöberg, Gunnar

Nationella prov i matematik – vad gör testandet med eleverna?

2011-01-26

Gade, Sharada

Elevers kommunikationsutveckling i ett matematikklassrum

2010-05-20


Sidansvarig: Madelen Bodin

Utskriftsversion