Forskning

Forskningen vid institutionen sker huvudsakligen inom ramen för två institutions- och fakultetsövergripande nätverk;

Umeå forskningscentrum för matematikdidaktik (UFM)

Umeå Science Education Research (UmSER)

Dessa samarbeten över ämnes- och institutionsgränser har varit framgångsrika i termer av att de genererat nya perspektiv på didaktisk forskning och flera stora externa forskningsanslag. Nätverken har även erhållit omfattande anslag från Umeå universitets styrelse för att ytterligare stärka forskningen inom naturvetenskapernas och matematikens didaktik.

Tidigare har vår forskning främst riktats mot grundskolans senare år och gymnasieskolan men allt fler projekt berör nu även de lägre skolåren. För närvarande finns ett 15-tal forskarstuderande vid institutionen. Vi har ett gott samarbete med kommuner runt om i landet och flera av våra disputerade forskare är också eftersökta föredragshållare, projektledare och lärare vid fortbildningar och utvecklingsarbete inom skolan.


Sidansvarig: Madelen Bodin

Utskriftsversion